DRUGI KORPUS ARMIJE RBIH

Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine osnovan je 29. septembra 1992. godine, prema naredbi komandanta Štaba Vrhovne komande Armije RBIH. Sjedište korpusa je bilo u Tuzli a zona odgovornosti se protezala na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine.

Komandanti Korpusa su bili Željko Knez, Hazim Šadić i Sead Delić.

Drugi korpus Armije RBiH je odbranio najveću slobodnu teritoriju, oslobodio je 1500 km2 okupirane teritorije, oslobodio prve gradove (Kalesija i Srebrenica), zarobio brojna materijalno-tehnička sredstva, među kojima se naročito ističe zarobljavanje oklopnog voza kod Gradačca.

Prva brigada Armije RBiH formirana je 16. maja 1992 u Tuzli (Prva tuzlanska brigada) a prva jedinica koja je položila zakletvu Republici Bosni i Hercegovini bila je jedinica branilaca Kula Grada kod Zvornika 24. aprila 1992. godine.

Pod komandom Drugog korpusa bilo je 38 brigada. Jedinice Drugog korpusa svoj ratni put započele su u odbrani Kula Grada 8. aprila 1992. a potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma 21. novembra 1995. godine dočekale su u oslobođenom Sanskom Mostu. U zoni odgovornosti Drugog korpusa Armije RBiH nije bilo sukoba sa bojovnicima HVO.

Tri pripadnika ovog korpusa odlikovana su „Ordenom heroja oslobodilačkog rata”, a to su: Mehdin Hodžić, Nesib Malkić i Hajrudin Mešić. Takođe tri pripadnika 2. korpusa su odlikovana ordenom „ Medalja za hrabrost”, a jedan ordenom „Zlatni grb sa mačevima”. Najviše pojedinačno armijsko ratno priznanje, „Zlatni ljiljan”, dodijeljen je 301 borcu.

JEDINICE DRUGOG KORPUSA ARBiH:

1 tuzlanska brigada Tuzla

2 tuzlanska brigada Tuzla

3 tuzlanska brigada Tuzla

2 inžinjerijska brigada Tuzla

2 inžinjerijski bataljon Tuzla

2 sanitetski bataljon Tuzla

2 oklopni bataljon Tuzla

2 bataljon veze Tuzla

2 lard PZO Tuzla

2 logistički bataljon Tuzla

I dč/216 Vob Tuzla

MAD Tuzla

2 bVP Tuzla

ABHO Tuzla

NC Tuzla (2k)

250 slavna obr Tuzla

251 Ibr Tuzla

228 arbr Tuzla

9 muslimansko-oslobodilačka brigada Tuzla

247  slavna mtbr Tuzla

1  muslimansko-podrinjska bbr Kladanj/243  MPbbr Vlasenica

1  teočanska brigada/255  slavna bbr „Hajrudin Mešić” Teočak

108  brigada HVO/215 viteška mtbr Brčko

109  bbr Doboj-Istok

110  slavna brdska brigada – Olovo

111  bbr Gračanica

115  brigada HVO-Zrinski Ljubače-Tuzla (raspuštena 1993  godine, nakon što su stigle vijesti da bi se trebala integrisati u Armiju RBiH)

116 /216  muslimanska Živinice

117  bbr Lukavac

119  muslimanska bbr Banovići

121  bbr Kladanj

201  viteška bbr Maglaj

202 /372  viteška bbr „Garava” Tešanj

203  mlbr „ Doboj-Bosna” Doboj-Jug

204  sbbr Teslić

205 /245  bbr Kalesija

206  viteška bbr Zvornik-Sapna

207  bbr „Pousorska Ljuta” Jelah

208  bbr Čelić

210 /281  viteška „Nesib Malkić” Živinice

211  obr Srebrenik

212 /222  bosanska obr Gračanica-Lukavac

21 bbr Srebrenik

217  viteška bbr  Gradačac

220 /248  Ibr Đurđevik

240  muslimanska bbr Živinice

241  sprečansko-muslimanska Ibr „Gazije” Kalesija

242  muslimansko-zvornička Ibr Zvornik-Sapna

277  bbr Tešanj

280  lahka brigada Srebrenica

281  lahka brigada Srebrenica

282  lahka brigada Srebrenica

283  lahka brigada Srebrenica

284  lahka brigada Srebrenica

285  Ibr Žepa

286  bbr Srebrenica

287  bbr Bratunac

24  Protivdiverzantski odred „Živiničke Ose”

SDB „ Crni Vukovi” Kalesija

PDO „Vjetrenik” Humci-Nahvioci

IDČ 2K „Lavovi”

 

ODLIKOVANJA:

Više jedinica 2. korpusa je tokom Odbrambeno-oslobodilačko rata zaslužilo naziv „Viteška” i „Slavna”.

Počasni naziv „Viteške” brigade nosile su:

107  vmtbr Gradačac,

206  vbbr Zvornik

210  vbr „Nesib Malkić ” Živinice

213  vmtbr Gradačac,

215  vmtbr Brčko,

217  vmtbr vbbr Gradačac,

 

Počasni naziv „ Slavne” brigade imale su:

110  sbbr Olovo

202  sbbr Tešanj

250  sobr Tuzla,

252  sbbr Tuzla,

254  sbbr Čelić,

255  sbbr „Hajrudin Mešić ” Teočak

spomenik “Ljiljan” kod Gradačca